வரலாறு

உலகில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில்  அதில் வாழும் மக்கள் வாழ்க்கை முறை என பல  நிகழ்வுகளை விளக்கும் கதையே வரலாறு ஆகும் . சுருங்கக்கூறின் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய தகவல்களைத் தேடி அறிந்து அவற்றை விளக்குவதே வரலாறு எனப்படும் .

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.