பொதுவானவை

ஊததபொதுவானவை

தொடர் மொழிக்கு ஒரு மொழி

ஒரு தொடரில் சொல்ல வேண்டிய விடயத்தை ஒரு சொல்லில் பொருள் விளங்குமாறு கூறுவதே தொடர்மொழிக்கு ஒரு மொழி என்போம் . இது மொழிநடைக்கு ஆற்றலும் வனப்பும் அளிக்கும் .

Read More »