சிறுகதைகள்

சிறுகதைகள் குறுகிய காலத்தில் படித்து முடிப்பதற்காகவே தோன்றின ; எனினும் , அது ஒன்று மட்டுமே அதன் இலக்கணமாகி விடவில்லை . இலக்கியம் பல பிரிவுகளை உடையது ; ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒவ்வொரு வடிவம் உண்டு

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.